NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ RMUTR:Exit Exam

ภาควิชาศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

ภาควิชาศิลปะประจำชาติ

สาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครรอบโควต้า

ภาควิชาออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ภาควิชาออกแบบ

อาหารและเครื่องดื่ม​ จากเรซิ่น​ ผลงานนักศึกษาชั้นปี​ที่ 2​ วิชาวัสดุกรรมวิธีการผลิต​2

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ภาควิชาออกแบบ

กวดออกแบบรองเท้า ADDA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ RMUTR:Exit Exam

แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างทุกท่าน ที่ได้สอบวัดผลภาษาอังกฤษ Exit Exam สามารถขอดูผลการสอบ ได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกสาขาคะ

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ทีมงานวิทยาลัยเพาะช่าง บมจ. ทีพีไอ โพลีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราช

วิจิตรศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ ได้รับรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม ปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รัรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ขแสดงความยินดีกับ “ทีม ข้าวปั้น” สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ สมาชิกในทีม -น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์ -น.ส.ฐิติภา เ

ศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการดังนี้ – สมัครผ่านระบบ internet on – li