NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

งดจัดงานวันเกิดเพาะช่าง ๑๐๘

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ม เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช ๑๐๐ ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานจำนวน 20 อัตรา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการยกระดับสินค้า OTOP และสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช ๑๐๐ ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว … คลิก     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … คลิก     – 

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก … อ่านต่อ ประกาศแนบท้าย … อ่านต่อ ขั้นต

วิจิตรศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ ได้รับรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม ปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รัรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ขแสดงความยินดีกับ “ทีม ข้าวปั้น” สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ สมาชิกในทีม -น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์ -น.ส.ฐิติภา เ

ศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการดังนี้ – สมัครผ่านระบบ internet on – li

จองหอศิลป์

Calendar is loading...