NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเพาะช่าง แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ผลิตสื่องานศิลป์แนวนวัตกรรม จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ผลิตสื่องานศิลป์แนวนวัตกรรม จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา จำนวน ๑ งาน

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา จำนวน ๑ งาน

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเพาะช่าง แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

วิทยาลัยเพาะช่าง ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภายนอก จากหมายเลข 02 6238790 – 4 และ 02 441 6000 เป็นหมายเลขโทรศัพท์  022210322    022213157    022213475    022213521

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก … อ่านต่อ ประกาศแนบท้าย … อ่านต่อ ขั้นต

วิจิตรศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ ได้รับรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม ปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รัรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ขแสดงความยินดีกับ “ทีม ข้าวปั้น” สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ สมาชิกในทีม -น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์ -น.ส.ฐิติภา เ

ศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการดังนี้ – สมัครผ่านระบบ internet on – li

จองหอศิลป์

Calendar is loading...