NEW

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย (ครั้งที่ 2)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบห้องประชุมใหญ่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ งานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก … อ่านต่อ ประกาศแนบท้าย … อ่านต่อ ขั้นต

วิจิตรศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ ได้รับรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม ปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รัรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ขแสดงความยินดีกับ “ทีม ข้าวปั้น” สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ สมาชิกในทีม -น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์ -น.ส.ฐิติภา เ

ศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการดังนี้ – สมัครผ่านระบบ internet on – li