ประกาศ วิทยาลัยเพาะช่าง นักศึกษาใหม่

ประกาศ วิทยาลัยเพาะช่าง นักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558

* สาขาวิชาออกแบบภายใน

* สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

* สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

ไม่ต้องเข้าปฐมนิเทศ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และ ไม่ต้องเข้าค่าย

ในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2558   งานกิจกรรมนักศึกษา

บรรยากาศการประชุม ตัวแทนบริษัท จากเมือง คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

14 15 16 17

บรรยากาศการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา Mr.Zhang Liang และ Mr.Wang Chong Jian ตัวแทนบริษัท จากเมือง คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาพบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง และทีมงาน ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง เพื่อประชุมหารือ เรื่อง การทำสัญญาจัดนิทรรศการงานศิลปะ และทำ work shop กับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี อาจารย์อนัญญา ตั๋นประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เป็นล่ามประสานงาน ในการประชุม ครั้งนี้

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์

1

วิทยาลัยเพาะช่างนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพ์) ณ หอศิลป์ G23 ART GALLERY มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 11-30 มิถุนายน 2558 โดยได้รับเกรียติจากท่าน ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ นิทรรศการครั้งนี้ประกอบไปด้วยผลงานของนักศึกษาในภาควิชาวิจิตรศิลป์จำนวน 66 คน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นประกอบไปด้วยแนวความคิด กระบวนวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของศิลปิน ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสร้างสรรค์แห่งตน และพร้อมที่จะก้าวออกไปรับใช้สังคมต่อไป อ่านต่อ

RMUTR, Change Jewelry Show – ThaiCatWalk

1

นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ แจ้งกำหนดจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลาน Eden ชั้น 3 ระหว่าง วันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 นี้ อ่านต่อ

การอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

PR1_0787-Large

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29-1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29-1 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ Learning Outcome ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสามารถนำไปบูรณาการระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถาบันศึกษา โดยมี ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ รวมจำนวน 101 คน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

1 2 3 18