NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ

ข่าวมหาวิทยาลัยฯ

ปรับตารางเรียนโครงการสอนปรับพื้นฐาน

ศูนย์ฝึกอบรมงานศิลปกรรมและงานออกแบบ

ฟรี วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการถ่ายทอดความรู้ เชิงช่างฝีมือศิลปกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ สาขาหัตถศิลป์

ศูนย์ฝึกอบรมงานศิลปกรรมและงานออกแบบ

ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเพาะช่าง รับตรงเพิ่มเติม ภาคปกติ และภาคสมทบ

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

ตารางปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และพื้นฐานศิลปกรรมและการออกแบบ ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ  ➡ ข้อปฎิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ รอบโควตารับตรงพิเศษ … คลิก ➡ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบโควตาร

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

ตารางปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และพื้นฐานศิลปกรรมและการออกแบบ ปีการศึกษา 2562

💡 ตารางเรียนโครงการสอนปรับพื้นฐาน (พื้นฐานศิลปกรรมและการออกแบบ) นักศึกษาใหม่ ปี 2562 … คลิก 💡 แผนการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 … คลิก 

วิจิตรศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ ได้รับรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม ปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รัรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ขแสดงความยินดีกับ “ทีม ข้าวปั้น” สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ สมาชิกในทีม -น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์ -น.ส.ฐิติภา เ

ศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการดังนี้ – สมัครผ่านระบบ internet on – li