ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓ (๔/๖/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบภายใน … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางวิทยาลัย … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) … คลิก 

______________________________________________

ร่าง ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (๒๘/๕/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบภายใน … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางวิทยาลัย … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) … คลิก 

______________________________________________

ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒ (๑๔/๕/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบภายใน … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางวิทยาลัย … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) … คลิก 

______________________________________________

ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๐๗/๕/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบภายใน … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางวิทยาลัย … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) … คลิก 

______________________________________________

ร่าง ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๒๙/๔/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบภายใน … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางวิทยาลัย … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) … คลิก 

______________________________________________

ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๑/๔/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบภายใน … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ …คลิก

______________________________________________

ร่างประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๒๖/๓/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบภายใน … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ สเปค … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (Tor: Term of Reference) … คลิก

______________________________________________

ร่างประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๒๑/๑/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR: Term of Reference) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (TOR) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (SPEC) … คลิก

______________________________________________

ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๑๙/๑/๒๕๖๔)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ สเปค … คลิก

______________________________________________

ร่าง ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๑๓/๑/๒๕๖๔)
     –  ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย … คลิก
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Term of Refence) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ สเปค … คลิก

______________________________________________

ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๑๗/๑๒/๒๕๖๓)
     –  ประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช ๑๐๐ ปี … คลิก 
     –  การแบ่งงวดงานและงวดเงิน … คลิก   
     –  แบบรูปรายการ … คลิก   
     –  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร … คลิก   
     –  หนังสือมอบอำนาจ … คลิก  
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้าง … คลิก  
     –  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก  
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Rerm of Reference) … คลิก  
     –  รายการมาตรฐานการก่อสร้าง … คลิก  

______________________________________________

ร่าง ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๙/๑๒/๒๕๖๓)
     –  ประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช ๑๐๐ ปี … คลิก 
     –  การแบ่งงวดงานและงวดเงิน … คลิก   
     –  แบบรูปรายการ … คลิก   
     –  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร … คลิก   
     –  หนังสือมอบอำนาจ … คลิก  
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้าง … คลิก  
     –  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ … คลิก  
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR : Rerm of Reference) … คลิก  
     –  รายการมาตรฐานการก่อสร้าง … คลิก  

______________________________________________

ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๗/๑๒/๒๕๖๓)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอ LED เพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ           
        ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR: Term of Reference) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Spec) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (TOR) … คลิก ราคา 
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย …  คลิก

______________________________________________

ร่าง ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (๑/๑๒/๒๕๖๓)
     –  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอ LED เพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ           
        ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด … คลิก
     –  ร่างขอบเขตงาน (TOR: Term of Reference) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Spec) … คลิก
     –  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (TOR) … คลิก ราคา 
     –  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … คลิก
     –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย …  คลิก 
______________________________________________

ประกาศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขาดทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ … คลิก
(๓๐/๑๑/๒๕๖๓)

______________________________________________

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ … คลิก  (๑๗/๑๑/๒๕๖๓)

______________________________________________

ประกาศ ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ (๑๘/๐๘/๒๐๒๐) … คลิก

______________________________________________

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาออกแบบภายใน ชั้น ๔ อาคาร ๓ (๐๖/๐๘/๒๐๒๐)

______________________________________________

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาออกแบบภายใน ชั้น ๔ อาคาร ๓ (๓๑/๐๗/๒๐๒๐)

______________________________________________

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) จำนวน ๑ คัน (01/07/2020)

______________________________________________

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) จำนวน ๑ คัน (25/06/2020)

______________________________________________

ประกาศ  ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ๖ วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ  (23/06/2020) 

______________________________________________

ร่างประกาศ  ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ๖ วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ 2) (17/06/2020) 

______________________________________________

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน ๑ คัน (12/06/2020)

______________________________________________

ประกาศ  ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ๖ วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ (10/06/2020)

______________________________________________

ร่างประกาศ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน ๑ คัน (8/06/2020)

______________________________________________

ร่างประกาศ : โครงการ รายการปรับปรุงอาคาร ๖ วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ (29/05/2020)

______________________________________________

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน ๑ ชุด (18/05/2020)

______________________________________________

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน ๑ ชุด (7/05/2020)

______________________________________________

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ผลิตสื้องานศิลป์แนวนวตกรรม จำนวน ๑ ชุด  (17/04/2020)

______________________________________________

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ผลิตสื้องานศิลป์แนวนวตกรรม จำนวน ๑ ชุด  (7/04/2020)

______________________________________________

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๑ ชุด  (2/04/2020)

______________________________________________

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชาย – หญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕  วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน ๑ งาน (24/03/2020)

______________________________________________

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชาย – หญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕  วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน ๑ งาน (12/03/2020)

______________________________________________

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ (19/02/2020)

______________________________________________

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบถ่ายทอดสื่อมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด (27/12/2019)

______________________________________________

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย (28/11/2019) ครั้งที่ 2

______________________________________________

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย (20/11/2019)

______________________________________________

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน … (3/09/2019)

______________________________________________

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (3/09/2019)

______________________________________________

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารจุฑาธุช พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (01/08/2019)

______________________________________________

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย (24/06/2019)

______________________________________________

ประกาศ งานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ  (18/06/2019)

______________________________________________

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฎิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด (12/06/2019)

______________________________________________

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 ชุด (12/06/2019)

______________________________________________

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 ชุด (04/06/2019)

______________________________________________

ประกาศ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินสินทร์   (17/04/2019)
➡  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ … อ่านต่อ 

______________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   (27/11/2018)
➡  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสื่อสารภายในและอินเตอร์เน็ตไร้สาย … อ่านต่อ   
➡  ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ … อ่านต่อ
…………..ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ … อ่านต่อหน้า 12
➡  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์… อ่านต่อ
➡  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ … อ่านต่อ 
➡  ร่างขอบเขตงาน TOR … อ่านต่อ

______________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (15/11/2018)
➡  ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ … อ่านต่อ   
…………..ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ … อ่านต่อหน้า 12
➡  ร่างขอบเขตงาน TOR … อ่านต่อ 

➡  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ … อ่านต่อ 

______________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (10/10/2018)
➡ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ   
➡  ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ … อ่านต่อ
➡  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ 
➡  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ … อ่านต่อ 

______________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (20/09/2018)
➡  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย … อ่านต่อ 
➡  รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย … อ่านต่อ 
➡  เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ   
➡  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง … อ่านต่อ 

______________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (20/09/2018)
➡  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ … อ่านต่อ
➡  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ่านต่อ 
➡  เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ 
➡  รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อ่านต่อ 

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    (17/09/2018)
➡ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ
➡ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
➡ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ … อ่านต่อ
➡ ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ … อ่านต่อ
  

________________________________________________

ร่างรายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน (10/09/2018)
➡ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง … อ่านต่อ 
➡ เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ 
➡ ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ … อ่านต่อ 
➡ รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด … อ่านต่อ

________________________________________________

ร่างรายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (10/09/2018)
➡ รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย … อ่านต่อ 
➡ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง … อ่านต่อ 
➡ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
➡ ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย …อ่านต่อ 

________________________________________________

ร่างรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเครื่องปั้นดินเผา (05/09/2018)
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง … อ่านต่อ 
ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ 

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
➡  เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ ภายในวิทยาลัยเพาะช่าง … อ่านต่อ 

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
➡  เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่วยอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง … อ่านต่อ (01/08/2018)
➡  เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่วยเครื่องเขียนและร้านบริการถ่ายเอกสารภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง … อ่านต่อ (01/08/2018)

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
➡  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ … อ่านต่อ (6/06/2018)

________________________________________________

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ➡   เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ อ่านต่อ 
 ➡   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ    
 ➡   ร่างของเขตงาน (TOR : Term of Reference) อ่านต่อ   
 ➡   ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อ่านต่อ 
 ➡   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)อ่านต่อ   

_________________________________________________

Facebook Comments