➡  หลักสูตรศิลปบัณฑิต 13 สาขา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

➡ ➡  สาขาวิชาจิตรกรรมไทย … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาประติมากรรมไทย … อ่านต่อ
➡ ➡  สาขาวิชาหัตถศิลป์ … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาจิตรกรรม … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาประติมากรรม … อ่านต่อ
➡ ➡  สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ … อ่านต่อ
➡ ➡  สาขาวิชาออกแบบภายใน … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ … อ่านต่อ 
➡ ➡  สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี …อ่านต่อ 

Facebook Comments