➡ ไฟล์แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง 2563)

___________________________________________________________

➡  คำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) … อ่านต่อ 

___________________________________________________________

➡ แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560 – 2564 วิทยาลัยเพาะช่าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 … อ่านต่อ 

___________________________________________________________

➡ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 … อ่านต่อ 

➡ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ … อ่านต่อ 

___________________________________________________________

➡ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ … อ่านต่อ 

➡ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ … อ่านต่อ 

➡ ภาพรวมแผนการปฎิรูปประเทศ … อ่านต่อ 

➡ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ … อ่านต่อ 

___________________________________________________________

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 วิทยาลัยเพาะช่าง … อ่านต่อ

➡  แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง … อ่านต่อ 

 

Facebook Comments