NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาและตารางสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 ที่ลงทะเบียนเรียนกับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่ออาจารย์ผู้สอน แต่ละสาขาวิชา สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ  ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ๖ วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน E-Mail และ Reset Password ของนักศึกษา เท่านั้น

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ  ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ๖ วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก … อ่านต่อ ประกาศแนบท้าย … อ่านต่อ ขั้นต

วิจิตรศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ ได้รับรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม ปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รัรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ขแสดงความยินดีกับ “ทีม ข้าวปั้น” สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ สมาชิกในทีม -น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์ -น.ส.ฐิติภา เ

ศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการดังนี้ – สมัครผ่านระบบ internet on – li

จองหอศิลป์

Calendar is loading...