NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลัยเพาะช่าง ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิยาลัยเพาะช่าง แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตารับตรงพิเศษ

บุคคลากร

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย (ครั้งที่ 2)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานศิลป์มัลติมีเดีย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลัยเพาะช่าง ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลัยเพาะช่าง ปีการศึกษา 2563   ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ รอบโควตารับตรงพิเศษ สาขาวิชาออกแบบภายใน กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และอ่า

ข่าววิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก … อ่านต่อ ประกาศแนบท้าย … อ่านต่อ ขั้นต

วิจิตรศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ ได้รับรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ขอแสดงความยินดี กับ นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม ปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รัรางวัล ดีเด่น-purchasing1 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

ออกแบบ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ขแสดงความยินดีกับ “ทีม ข้าวปั้น” สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ สมาชิกในทีม -น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์ -น.ส.ฐิติภา เ

ศิลปะประจำชาติ

สาขาประติมากรรมไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการดังนี้ – สมัครผ่านระบบ internet on – li