การอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

PR1_0787-Large

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29-1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29-1 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ Learning Outcome ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสามารถนำไปบูรณาการระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถาบันศึกษา โดยมี ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ รวมจำนวน 101 คน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวม 4 พื้นที่ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง ในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2558 และแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องเข้าค่ายร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจาก งานทะเบียน และงานวิชาการ วิทยาลัยเพาะช่าง อ่านต่อ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 1 ก.ค.58 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ ขอขอบคุณข้อมูล และภาพถ่ายจากอาจารย์นันนัฐฎ์ และงานประชาสัมพันธ์.มทร.รัตนโกสินทร์

….2 1
อ่านต่อ คลิกเลย

แสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัลจากการประกวดประติมากรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัลจากการประกวดประติมากรรม จากวัสดุเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” จำนวน 2 รางวัล รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ทีมบ้านนา ชื่อผลงาน เรารักในหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง รางวัลสร้างสรรค์ ทีม The elephant number nine ชื่อผลงาน คชสารแห่งความสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

.1 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฏาคม 2558 

สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ 

ที่ ฝ่ายบุคลากร วิทยาลัยเพาะช่าง pdf

1 2 3 18