ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาศิลปะประจำชาติ
      และศิลปหัตถกรรม ภาควิชาออกแบบ ภาควิชาวิจิตร์ศิลป์…อ่านต่อ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์…อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ …อ่านต่อ

ตารางเรียนโครงการสอนปรับพื้นฐาน วิทยาลัยเพาะช่าง สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558

 :arrow:   ตารางเรียนโครงการสอนปรับพื้นฐาน (วาดเส้น) วิทยาลัยเพาะช่าง (ช่วงที่ 1,2)
….. สำหรับนักศึกษา ประจำปี2558 
และนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและยังไม่ได้เรียน (ปี 2557)

:arrow: ตารางเรียนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558

:arrow: รายชื่อเรียนปรับพื้นฐานวิชาวาดเส้น

         :arrow: กลุ่ม 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์                :arrow: กลุ่ม 2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

         :arrow: กลุ่ม 3 สาขาวิชาออกแบบภายใน                      :arrow: กลุ่ม 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

         :arrow: กลุ่ม 5 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม                        :arrow: กลุ่ม 6 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา

         :arrow: กลุ่ม 7 สาขาวิชาเครื่องโลหะรูปพรรณฯ          :arrow: กลุ่ม 8 สาขาวิชาจิตรกรรม

         :arrow: กลุ่ม 9 สาขาวิชาประติมากรรม                          :arrow: กลุ่ม 10 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 

         :arrow: กลุ่ม 11 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย                       :arrow: กลุ่ม 12 สาขาวิชาประติมากรรมไทย 

         :arrow: กลุ่ม 13 สาขาวิชาหัตถศิลป์

:arrow: รายชื่อเรียนปรับพื้นฐำนวิชาภาษาอังกฤษ

          :arrow: กลุ่ม 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์              :arrow: กลุ่ม 2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

          :arrow: กลุ่ม 3 สาขาวิชาออกแบบภายใน                   :arrow: กลุ่ม 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

          :arrow: กลุ่ม 5 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม                     :arrow: กลุ่ม 6 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา

          :arrow: กลุ่ม 7 สาขาวิชาเครื่องโลหะรูปพรรณฯ        :arrow: กลุ่ม 8 สาขาวิชาจิตรกรรม

          :arrow: กลุ่ม 9 สาขาวิชาประติมากรรม                       :arrow: กลุ่ม 10 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

          :arrow: กลุ่ม 11 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย                     :arrow: กลุ่ม 12 สาขาวิชาประติมากรรมไทย

          :arrow: กลุ่ม 13 สาขาวิชาหัตถศิลป์

ประกาศการประเมินอาจารย์ผู้สอน

….

ประกาศ

การประเมินอาจารย์ผู้สอน

 …..

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมิน

อาจารย์ผู้สอน

สามารถเข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนได้

ตั้งแต่วันที่  ๑๑ – ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

………………………………………………………………………………………….งานทะเบียนนักศึกษา

1 2 3 14