10 th International Visual Art Workshop and Exhibition in THAILAND 2015

Inter 10

inter 102

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ได้รับความสนใจจากศิลปินและสื่อจากหลายประเทศหนึ่งในนั้นได้แก่ประเทศมอริเชียสที่ในนำเรื่องราวของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ไปเผยแพร่ในรูปแบบบทความศิลปะและวัฒนธรรม ในหนังสือพิมพ์ถึง ๒ ฉบับ ได้แก่  “Le Matinalฉบับวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ “WEEK-END” ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  อ่านต่อ

“โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๖”

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่

   pic 1  pic 2

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน “โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๖” รอบแรก สศร.ได้เปิดโอกาสให้ นศ. สายศิลปะจากทั่วประเทศ เข้าร่วมมากกว่า  ๓๐๐ คนและคัดเลือกให้เหลือ ๗๐ คน เพื่อร่วมแข่งขันสร้างผลงานศิลปะในรอบสุดท้าย โดยมีศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ให้เหลือ ๑๐ คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปดูงานพิพิธภัณฑ์  พร้อมกับจัดแสดงผลงานศิลปะ  ณ นครลอสแอลเจอลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างได้รับคัดเลือก ในรอบแรก จำนวน ๖ คน โดยเป็น นศ.สาขาจิตรกรรม ๕ คนและภาพพิมพ์ ๑ คน และได้รับคัดเลือก รอบสุดท้าย เป็นตัวแทนประเทศไทย ๒ คน คือ นายกฎสรวง  เอียงอุบล นศ.สาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่  ๔ และ น.ส. รัตนา  สุจริต  นศ.สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ชั้นปีที่ ๔ อ่านต่อ

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียน ที่ 2/2557

..

ประกาศตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ระดับปริญญาตรี 

(หลักสูตร 4 ป) ภาคเรียน ที่ 2/2557

ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2558 ตารางสอบนักศึกษา

มอบเงินรางวัลแด่ผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

2

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  อ่านต่อ

จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

…     1  3  6

ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยวิทยาลัยเพาะช่างร่วมกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ

1 2 3 5