สาขาจิตรกรรมไทย


รางวัลผลงานที่ภาคภูมิใจของอาจารย์

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน  ชื่อรางวัล พ.ศ.
อาจารย์สกล มาลี  จิตรกรรมไทยแนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง  เหรียญทองบัวหลวง 2561
ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส จิตรกรรมไทยแนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง เหรียญเงินบัวหลวง 2561
ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม”  ราชมงคลสรรเสริญ 2561
ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส พิจารณาลมหายใจ 2 รางวัลเหรียญทองแดง UOB Painting of the Year ครั้งที่9  2561
อาจารย์สกล มาลี จิตรกรรมไทยแนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง เหรียญทองแดงบัวหลวง 2559
อาจารย์สกล มาลี  ศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 31 พอเพียงที่เพียงพอ  รางวัลดีเด่น 2559
อาจารย์สกล มาลี จิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 6 หัวข้อเฉิดฉายประกายแดด  รางวัลชมเชย 2559

โครงการ/กิจกรรม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานพัฒนาอาจารย์

ชื่ออาจารย์ โครงการ/กิจกรรม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน สถานที่ วัน/เดือน/ปี
อาจารย์วิชัย รักชาติ ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-24 พ.ค.2561
อาจารย์บรรเจิด ศรีสุข ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-24 พ.ค.2561
อาจารย์เฉลิมพล โตสารเดช ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-24 พ.ค.2561
อาจารย์ศุภชัย เสริมสุขเจริญชัย ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-24 พ.ค.2561

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ชื่ออาจารย์ ชื่อโครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน สถานที่เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
อาจารย์สกล มาลี ศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 31 พอเพียงที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559
อาจารย์สกล มาลี ศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 31 พอเพียงที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559
อาจารย์สกล มาลี จิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 6 หัวข้อเฉิดฉายประกายแดด หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิต์ 2559

 

รางวัลผลงานดีเด่นของนักศึกษา

         ชื่อนักศึกษา      ชื่อผลงาน                   ชื่อรางวัล       พ.ศ.
นายปวินทร วงค์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณค่า ราชมงคลสรรเสริญ 2561

 

โครงการบริการวิชาชีพ

ชื่อโครงการ สถานที่ วัน/เดือน/ปี
ตกแต่งมณฑลพิธีงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561

 

Facebook Comments