สาขาจิตรกรรมไทย


รางวัลผลงานที่ภาคภูมิใจของอาจารย์

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน  ชื่อรางวัล พ.ศ.
ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส พิจารณาลมหายใจ รางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21  2562
ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส จิตรกรรมไทยแนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง  เหรียญทองแดง 2562
อาจารย์สกล มาลี จิตรกรรมไทยแนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง  เหรียญทองแดง 2562
อาจารย์สกล มาลี  จิตรกรรมไทยแนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง  เหรียญทองบัวหลวง 2561
ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส จิตรกรรมไทยแนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง เหรียญเงินบัวหลวง 2561
ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม”  ราชมงคลสรรเสริญ 2561
ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส พิจารณาลมหายใจ 2 รางวัลเหรียญทองแดง UOB Painting of the Year ครั้งที่9  2561
อาจารย์สกล มาลี จิตรกรรมไทยแนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง เหรียญทองแดงบัวหลวง 2559
อาจารย์สกล มาลี  ศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 31 พอเพียงที่เพียงพอ  รางวัลดีเด่น 2559
อาจารย์สกล มาลี จิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 6 หัวข้อเฉิดฉายประกายแดด  รางวัลชมเชย 2559

โครงการ/กิจกรรม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานพัฒนาอาจารย์

ชื่ออาจารย์ โครงการ/กิจกรรม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน สถานที่ วัน/เดือน/ปี
อาจารย์วิชัย รักชาติ ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-24 พ.ค.2561
อาจารย์บรรเจิด ศรีสุข ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-24 พ.ค.2561
อาจารย์เฉลิมพล โตสารเดช ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-24 พ.ค.2561
อาจารย์ศุภชัย เสริมสุขเจริญชัย ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-24 พ.ค.2561

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ชื่ออาจารย์ ชื่อโครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน สถานที่เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
อาจารย์สกล มาลี ศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 31 พอเพียงที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559
อาจารย์สกล มาลี ศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 31 พอเพียงที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559
อาจารย์สกล มาลี จิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 6 หัวข้อเฉิดฉายประกายแดด หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิต์ 2559

รางวัลผลงานดีเด่นของนักศึกษา

 ชื่อนักศึกษา ชื่อผลงาน   ชื่อรางวัล พ.ศ.
นายปวินทร วงค์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณค่า ด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม 2562
นางาสาวพราวเดือน  เนตรดี ชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดศิลปกรรมเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 14 2562
นายปวินทร วงค์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณค่า รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา   2561
นายปวินทร วงค์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณค่า ราชมงคลสรรเสริญ 2561

ชื่อโครงการ สถานที่ วัน/เดือน/ปี
ตกแต่งมณฑลพิธีงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561

โครงการบริการวิชาชีพ

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561

Facebook Comments