สาขาวิชาประติมากรรมไทย


โครงการ/กิจกรรม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานพัฒนาอาจารย์

ชื่ออาจารย์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่วัน/ วัน/เดือน/ปี
อาจารย์ประสิทธิ เอมทิม โครงการประติมากรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต ณ อุทยานการอาชีพ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐ 9 กันยายน 2561
อาจารย์สุธิศา อัมพวัน โครงการประติมากรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต ณ อุทยานการอาชีพ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐ 9 กันยายน 2561

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน สถานที่เผยแพร่ พ.ศ.
อาจารย์ประสิทธิ เอมทิม ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ รูปช้าง 10 ตระกูล พระเมรุมาศรัชกาลที่9 ท้องสนามหลวง 2560
อาจารย์ประสิทธิ เอมทิม ประติมากรรมลอยตัว รูปพระคเณศ ขนาด 3.50 เมตร ประดับบริเวณนาฎศิลป์ฯ มหาวิทยาลับบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี 2560

รางวัลผลงานดีเด่นของนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล พ.ศ.
นายศุภนัฐ เจนจบ การแกะสลักเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศ   2562
นายภูมิวรินทร์ ใจบุญ ประกวดปูนปั้นTPIประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 2561
นายภูมิวรินทร์ ใจบุญ ประกวดปูนปั้นTPIประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 2560
นางสาวชลธิชา เปียดกระสิน ประกวดปูนปั้นTPIประเภทเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2561
นางสาวชลธิชา เปียดกระสิน ประกวดปูนปั้นTPIประเภทเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2560
นางสาวชลธิชา เปียดกระสิน ประกวดปูนปั้นเพชรบุรีประเภทเยาวชน รางวัลชมเชย 2561
นายเมธาสิทธิ์ ทองชมพูนุช การประกวดศิลปกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ ” สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยังยืน ”  รางวัลชนะเลิศ   18 กันยายน 2561
นายชนพัทธ์ ลั่นทม การประกวดศิลปกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ ” สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยังยืน ” รางวัลชนะเลิศ   18 กันยายน 2561
นายกววิกร ฝักทอง การประกวดศิลปกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ ” สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยังยืน ” รางวัลชนะเลิศ   18 กันยายน 2561
นางสาวรัตติกานต์ คำมณีจันทร์ การประกวดศิลปกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ ” สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยังยืน ” รางวัลชนะเลิศ   18 กันยายน 2561
นางสาวทิพวรรณ ทวีรัตน์
การประกวดศิลปกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ ” สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยังยืน ” รางวัลชนะเลิศ   18 กันยายน 2561

ภาพผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดศิลปกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ ” สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยังยืน ” 18 กันยายน 2561

โครงการ/กิจกรรม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานพัฒนานักศึกษา

ชื่อนักศึกษา ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ปี
นายเมธาสิทธิ์ ทองชุมพูนุช โครงการประติมากรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต ณ อุทยานการอาชีพ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 9 กันยายน 2561
นายชนพัทธ์ ลันทม โครงการประติมากรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต ณ อุทยานการอาชีพ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 9 กันยายน 2561

Facebook Comments