สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

   แขนงวิชาวิจิตรศิลป์ (วิชาเอกวิจิตรศิลป์ -วิชาโทศิลปะประจำชาติ)

แขนงวิชาศิลปะประจำชาติ (วิชาเอกศิลปะประจำชาติ – วิชาโทวิจิตรศิลป์)

รหัสและชื่อหลักสูตร

                  ภาษาไทย                                  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

                 ภาษาอังกฤษ                              Bachelor of Education Program in Art Education  

ชื่อปริญญา

                  ชื่อเต็มภาษาไทย                       ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

                  ชื่อย่อภาษาไทย                        ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)

                 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Education (Art  Education)

                 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                    B.Ed. (Art  Education)

ปรัชญาการศึกษา

สร้างครู   สร้างศิลปะ  สร้างชาติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาวิจิตรศิลป์

 

รศ.ว่าที่ รท.ชัยชาญ    จันทศรี ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส รศ.นพดล เนตรดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาศิลปะประจำชาติ

ผศ.นิลุบล ขอรวมเดช

ผศ.อภิศักดิ์     วัฒิวรรณผล

ผศ.ปราโมทย์     บุญเต็ม

Facebook Comments