สาขาวิชาหัตถศิลป์


 รางวัลที่ภาคภูมิใจของอาจารย์

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล พ.ศ.
ผศ.สุรัฐ บุญทรง การศึกษาวัสดุแท่นแม่พิมพ์หินสบู่ จดสิทธิบัตร 2561

โครงการ/กิจกรรม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานพัฒนาอาจารย์ 

ชื่ออาจารย์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ปี
อาจารย์สุชา ศิลปะชัยศรี ศึกษาดูงาน ประเทศสิงคโปร์ 9-13 สิงหาคม 2561
อาจารย์ดร.นฤมล ศิลปะชัยศรี ศึกษาดูงาน ประเทศสิงคโปร์ 9-13 สิงหาคม 2561

งานวิจัย/บทความ 

ชื่ออาจารย์ ชื่องานวิจัย/บทความ สถานที่เผยแพร่ พ.ศ.
ผศ.สุรัฐ บุญทรง วิจัยการศึกษาวัสดุแท่นแม่พิมพ์หินสบู่ จดสิทธิบัตร 2561
ผศ.สุรัฐ บุญทรง วิจัยการศึกษาวัสดุทดแทนรักตีลาย 9 ราชมงคล 2561
อาจารย์ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี การวิจัยกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม 2561
อาจารย์ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี บทความพัฒนาการการสร้างสัตว์หิมพานต์สมัยรัตนโกสินทร์และศิลปะ Veridian e-journal ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ ปีที่ 11  มกราคม 2561- เมษายน 2561. หน้า 13810-3823

งานสร้างสรรค์

ชื่ออาจารย์ ชื่องานสร้างสรรค์ สถานที่เผยแพร่ พ.ศ.
อาจารย์สุชา ศิลปชัยศรี ฝนหลวง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มูลนิธิบัวหลวง 2561
อาจารย์สุชา ศิลปชัยศรี รอยทาง การแสดงนิทรรศการเดี่ยว “สัจจะทำ” ณ หอศิลป์กรุงไทยง 2561
อาจารย์สุชา ศิลปชัยศรี จารึก การแสดงนิทรรศการเดี่ยว “สัจจะทำ” ณ หอศิลป์กรุงไทย 2561
อาจารย์สุชา ศิลปชัยศรี หุ่นนิ่ง การแสดงนิทรรศการเดี่ยว “สัจจะทำ” ณ หอศิลป์กรุงไทย 2561

บริการวิชาการวิชาชีพ 

ชื่ออาจารย์ ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ สถานที่ พ.ศ.
ผศ.สุรัฐ บุญทรง วัสดุทดแทนแม่พิมพ์หินตีลาย วิทยาลัยเพาะช่าง 18-19 สิงหาคม และ 20 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ศุภชัย เสริมสุขเจริญชัย การทำหัวโขนและนักศึกษาให้ความรู้ในกิจกรรมวันวิชาการมหัศจรรยืพันลึก โรงอัสสัมชัญแผนกประถม 3-4 กัยยายน 2561
อาจารย์ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี รอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกระดาษข่อยเพื่องานสร้างสรรค์ หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน2561 ถึง3 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ

                        วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ โรงอัสสัมชัญแผนกประถม
               18-19 สิงหาคม และ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง

โครงการ/กิจกรรม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานพัฒนานักศึกษา

ชื่อ/ชั้นนักศึกษา ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ปี
ชั้นปีที่ 1-4 ทัศนศึกษาอุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 22-25 สิงหาคม 2561
ชั้นปีที่ 1-2 ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดอยุธยา 20 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

  นักศึกษาศึกษาดูงาน 22-25 สิงหาคม 2561 ทัศนศึกษาอุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
      นักศึกษาศึกษาดูงานวันที่  20 สิงหาคม 2561 ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์อยุธยา
            อาจารย์ศึกษาดูงาน วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561  ณ ประเทศสิงคโปร์
โครงการเสวนา🔸🔸💠 วิถี​-วิวัฒน์​ ช่างหัวโขนไท  💠 🔸🔸

 บริการวิชาการวิชาชีพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแรงบันดาลใจในศิลปะไทยกับการจัดทำสมุดด้วยเทคนิคการเย็บแบบโบราณ ณ หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 และวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 (อบรมฟรี)

Facebook Comments