หน้าแรก


ประมวลภาพคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562


ความภาคภูมิใจของคณาจารย์

รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินบัวหลวง ปี พ.ศ.2561-2562

                      อาจารย๋สกล  มาลี สาขาวิชาจิตรกรรมไทย รางวัลเหรียญทอง
                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส รางวัลเหรียญเงิน

รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปี พ.ศ.2561

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ
                      นายปวินทร วงค์สุวรรณ นักศึกษาสาชาวิชาจิตรกรรมไทย

รางวัล UOB Painting of the Year ครั้งที่9 ปี พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ

รางวัลเหรียญทองแดง UOB Painting of the Year ครั้งที่9 ปี พ.ศ.2561

 

รางวัลที่ภาคภูมิใจของนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 หัวข้อ ” สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยังยืน ” จัดโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กันยายน 2561 (สาขาประติมากรรมไทย)

 

(พระจักรกฤษณ์ บัวเล็ก และ นายปณิธิ จรัสวราพรรณ) นักศึกษาสาขาวิชา จิตรกรรมไทย ชั้นปีที่ 3  ได้รับรางวัลสนับสนุน พิเศษ จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมึ่นห้าพัันบาทถ้วน) และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์นานมี  ในการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN  MEE  fine arts award ครั้งที่ 13  ประจําปี 2561   ในห้วข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี”

 

นักศึกษาสาขาจิตรกรรมไทยชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง คือนายปณิธิ จรัสวราพรรณ และนายดลณฤทธิ์ ฟ้าแลบ รางวัลเหรียญทองแดงคือนายวรรธนะ ภูศิริ รางวัลชมเชย คือ นายโกเมนทร์ เชื้อเจริญ นายชินดนัย อินคา และนางสาวพราวเดือน เนตรดี ในการประกวดวาดภาพ ในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ฐานศิลปะสถาปัตยกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

 

 

 

Facebook Comments