หน้าแรก

 


ความภาคภูมิใจของคณาจารย์

ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส 
หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ 
ได้รับรางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 ปี พ.ศ.2562
ชื่อผลงาน พิจารณาลมหายใจ
ขนาด 150×180 cm

รางวัลเหรียญทองแดงบัวหลวง ปี พ.ศ. 2562

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส   อาจารย๋สกล  มาลี
ชื่อผลงาน พิจารณาลมหายใจ(เข้า-ออก)
เทคนิค สีฝุ่นผสมบนลายกำมะลอ
ขนาด 140*180 ชม.
ชื่อผลงาน จิตรกรรมวิถีชีวิตอีสาน 
เทคนิค สีอะคริลิก ปิดทองคำเปลว
ขนาด 150*180 ชม.

รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินบัวหลวง ปี พ.ศ.2561-2562

                      อาจารย๋สกล  มาลี สาขาวิชาจิตรกรรมไทย รางวัลเหรียญทอง
                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส รางวัลเหรียญเงิน

รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปี พ.ศ.2561

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ
                      นายปวินทร วงค์สุวรรณ นักศึกษาสาชาวิชาจิตรกรรมไทย

รางวัล UOB Painting of the Year ครั้งที่9 ปี พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติรางวัลเหรียญทองแดง UOB Painting of the Year ครั้งที่9 ปี พ.ศ.2561

———————————————————————————————————–

รางวัลที่ภาคภูมิใจของนักศึกษา สาขาจิตรกรรมไทย

นายปวินทร วงศ์สุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมไทยได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลที่ภาคภูมิใจของนักศึกษา สาขาจิตรกรรมไทย

(พระจักรกฤษณ์ บัวเล็ก และ นายปณิธิ จรัสวราพรรณ) นักศึกษาสาขาวิชา จิตรกรรมไทย ชั้นปีที่ 3  ได้รับรางวัลสนับสนุน พิเศษ จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมึ่นห้าพัันบาทถ้วน) และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์นานมี  ในการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN  MEE  fine arts award ครั้งที่ 13  ประจําปี 2561   ในห้วข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี”

นักศึกษาสาขาจิตรกรรมไทยชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง คือนายปณิธิ จรัสวราพรรณ และนายดลณฤทธิ์ ฟ้าแลบ รางวัลเหรียญทองแดงคือนายวรรธนะ ภูศิริ รางวัลชมเชย คือ นายโกเมนทร์ เชื้อเจริญ นายชินดนัย อินคา และนางสาวพราวเดือน เนตรดี ในการประกวดวาดภาพ ในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ฐานศิลปะสถาปัตยกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
รางวัลที่ภาคภูมิใจของนักศึกษา สาขาประติมากรรมไทย

รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 หัวข้อ ” สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยังยืน ” จัดโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กันยายน 2561 

--------------------------------------------------------------------------------
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ศึกษาดูงานศิลปะสุโขทัย ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2562
ประมวลภาพนักศึกษาชั้นปี่ที่1 ปีการศึกษา 2562 ศึกษาดูงาน ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)ในวันที่ 26 มิถนายน 2562


ประมวลภาพคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562

Facebook Comments