➡ ตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคปกติ … คลิก 24/12/2018  icon_16

ตารางสอบของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคปกติ)

➡ ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) … อ่านต่อ  (19/10/2018)

ตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ … คลิก 

Facebook Comments