➡  สวพ.1.1 ขออนุมัติดำเนินการวิจัย งบแผ่นดิน คลิก
➡  สวพ.1.2 ขออนุมัติดำเนินการวิจัย งบรายได้ คลิก
➡  สวพ.2 แผนการใช้จ่ายเงินฯ คลิก
➡  สวพ.3.1 แบบตรวจสอบรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายฯ งวดก่อนสุดท้ายและงวดสุดท้าย คลิก
➡  สวพ.4 รายงานการขอเบิกเงินวิจัยงวดที่  คลิก
➡  สวพ.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งวดที่ …. คลิก
➡  สวพ.6.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย อ่านต่อ 
➡  สวพ.6.2 รายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัยของชุดโครงการวิจัย คลิก
➡  สวพ.7 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (วจ.2)  คลิก
➡  สวพ.8 ขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย  คลิก
➡  สวพ.9 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ขอขยายเวลา)  คลิก
➡  สวพ.10 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอฯ งบรายได้  คลิก
➡  สวพ.11.1 แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนตีพิมพ์บทความ  คลิก
➡  สวพ.11.2 แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ  คลิก
➡  สวพ.12 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปิดโครงการวิจัย  คลิก 
➡  สวพ.13 บทสรุปการด าเนินงานและผลงานวิจัย  คลิก
➡  สวพ.14.1 เอกสารแนบท้ายสัญญา ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัย (งบรายได้)  คลิก
➡  สวพ.14.2 เอกสารแนบท้ายสัญญา ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัย (งบแผ่นดิน)  คลิก
➡  รูปเล่มรายงานวิจัย ฉบับสมบรูณ์  คลิก
➡  ใบสำคัญรับเงิน คลิก
➡  บันทึกข้อความ ขอขยายเวลาการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ คลิก
➡  ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติจ้างผู้ช่วยวิจัย คลิก

Facebook Comments