กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ

กลุ่มประยุกต์ศิลป์สาขาวิชาออกแบบ มี 7  สาขาวิชา

ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปะการถ่ายภาพ เครื่องประดับอัญมณีฯ ออกแบบศิลปหัตถกรรม
เซรามิกส์

Facebook Comments