กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์

กลุ่มวิจิตรศิลป์สาขาวิชาทัศนศิลป์ มี 6  สาขาวิชา

จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์
จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย หัตถศิลป์

ภาควิชาศิลปะประจำชาติ 3 สาขาวิชา

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย สาขาวิชาประติมากรรมไทย สาขาวิชาหัตถศิลป์

 

ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 3 สาขาวิชา

สาขาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

Facebook Comments