มาตราฐานการศึกษา

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร     

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1. การกำกับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี   เกณฑ์ 4 ข้อ

บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2.1.1 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 2.1.2 ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

2.2.1 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.1.1 การรับนักศึกษา

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

3.2.2 การควบคุมระบบการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.3.1  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

3.3.2 อัตราการสำเร็จการศึกษา

3.3.3 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการ

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

  4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

4.1.2 การบริหารอาจารย์ 

4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

   4.2 คุณภาพอาจารย์  4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการผลงานวิชาการของอาจารย์  

4.2.1 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI

และ SCOPUSต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

5.1.3 การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.2.1 การพิจารณากำหนดผู้สอน

5.2.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และมคอ. 4

5.2.3 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.2.4 การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

5.2.5 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

5.2.6 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

5.2.7 การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

5.3 การประเมินผู้เรียน 5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

5.3.3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)

5.3.4 การประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

5.4  ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5.4.1 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5.4.2 ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.1 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

6.2.2 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ดาวห์โหลดเอกสาร ——->  แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนรับนักศึกษา ฯ 3.3
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 4.3 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 4.3.1
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 คุ่มือการประกันคุณภาพ 7

 

Facebook Comments