หลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปรับปรุง ปีการศึกษา 2561)

 มี 13 สาขาวิชา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มวิจิตรศิลป์สาขาวิชาทัศนศิลป์ มี 6  สาขาวิชา

จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์
จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย หัตถศิลป์

กลุ่มประยุกต์ศิลป์สาขาวิชาออกแบบ มี 7  สาขาวิชา

ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปะการถ่ายภาพ เครื่องประดับอัญมณีฯ ออกแบบศิลปหัตถกรรม
เซรามิกส์
                         หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
แขนงวิชาวิจิตรศิลป์ (วิชาเอกวิจิตรศิลป์ -วิชาโทศิลปะประจำชาติ)
ขนงวิชาศิลปะประจำชาติ (วิชาเอกศิลปะประจำชาติ-วิชาโทวิจิตรศิลป์)

Facebook Comments