สมศ.

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (พ.ศ. 2559-2563)

ระดับอุดมศึกษา  5 ด้าน  11 องค์ประกอบ

  1. ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  2. คุณภาพบัณฑิต
  3. คุณภาพงานวิจัย
  4. ผลของการบริการวิชาการ
  5. ผลของการประกันคุณภาพภาย

จุดเด่นวิทยาลัยเพาะช่าง

การดำเนินงาน ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ผลงานอาจารย์
2562 2561 2560
2559 2558 2557
ตำแหน่งทางวิชาการ
2562 2561 2560
2559 2558 2557
การศึกษาต่อ
2562 2561 2560
2559 2558 2557
วิจัย
2562 2561 2560
2559 2558 2557
ผลงานนักศึกษา
2562 2561 2560
2559 2558 2557
จำนวนนักศึกษา
2562 2561 2560
2559 2558 2557
ภาวะการมีงานทำ
2562 2561 2560
2559 2558 2557
บริการวิชาการ
2562 2561 2560
2559 2558 2557

International

Art Workshop

ปี พ.ศ. / ค.ศ.

2562

(2019)

2561

(2018)

2560

(2017)

ปี พ.ศ. / ค.ศ.

2559

(2016)

2558

(2015)

2557

(2014)

รายงาน  SAR  วิทยาลัยเพาะช่าง

คู่มือ สมศ.รอบ 4

อำนาจหน้าที่ของ (สมศ.)

Facebook Comments