เอกสารดาวน์โหลด

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

2. Template Sar (หลักสูตร รอบ 12 เดือน) เกณฑ์ 48 ป.ตรี. (ณ 27-28 เมษายน 2561)

Facebook Comments