ปรัชญา

 สุนทรียศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตศิลปกรรม

ปณิธาน

 มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานศิลปกรรมและการทำนุบำรุงศิลปะการช่างของไทย

วิสัยทัศน์

 เป็นสถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
2. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากำลังคน ผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยด้านศิลปกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อนเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
6. พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยสู่ระดับสากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)

1. มุ้งเน้นสร้างสรรค์และอนุรักษสืบสานพัฒนางานศิลปกรรม
2. มีจรรยาบรรต่อวิชาชีพศิลปกรรม

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

“ระเบียบ หน้าที่ ประเพณี สามัคคี อาวุโส จิตใจ”
1. ระเบียบ  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย
2. หน้าที่   หมายถึง  รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
3. ประเพณี หมายถึง  สืบทอดประเพณีที่ดีงาม
4. สามัคคี  หมายถึง  รู้รักสามมัคคีและมีการทำงานเป็นทีม
5. อาวุโส   หมายถึง  การเคารพนับถือระบบอาวุธโส
6. จิตใจ    หมายถึง  มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

จุดมุ่งหมายหลัก (Core Purpose)

 เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านศิลปะกรรมสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมายสูงสุด (Visionary Goal)

 สถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศ 

การสะท้อนเจตนารมณ์

 เป็นสถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศไทย : เป็นวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่เป็นเลิศ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ที่บูรณาการศิลปกรรม 

 ผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่เชื่อมโยงความรู้ด้านเทคโนโลยีกับงานศิลปกรรม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

การชี้นำสังคม

1. การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน
2. การส่งเสริมและการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTR Uniqueness)

“ศิลปวิทยาการสู่สังคม” (ศิลปวิทยาการสู่สังคม หมายถึง ความสามารถในการรนำความรู้ทางวิชาการและทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ)

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTR Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ” (บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติที่จะได้รับการฝึกฝนทั้งใจและกายและทั้งจะต้องเป็นนักปฏิบัติงานที่มีหลักวิชาดีด้วย และที่สำคัญต้องมีการปรับปรุงตัวเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ใฝ่ใจศึกษาทั้งทางลึกและทางกว้าง เพื่อให้บัณฑิตใช้วิชาชีพความสามารถ ความบริสุทธิ์ใจ ความฉลาดรอบคอบ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมได้สัมฤทธิ์ผล

Facebook Comments