ดาวห์โหลดเอกสาร

เอกสารดาวห์โหลด

หลักสูตรศิลปบัณฑิตภาควิชาศิลปะประจำชาติ

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย-> Download
สาขาวิชาประติมากรรมไทย -> Download
สาขาวิชาหัตถศิลป์ –> Download
สาขาวิชาศิลปศึกษา
แบบประเมินตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ แบบประเมิน ดาวห์โหลด
1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมบรรยากาศของการเรียนรู้ และหลักสูตร——> https://goo.gl/forms/NPAU0IsEq7jiiUSt1
2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา—-> https://goo.gl/forms/4SZtcO4wFerV74Er2
3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ——-> https://goo.gl/forms/YHd4An2KKbM9Dk2G3
4 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา——-> https://goo.gl/forms/hzUJymHFdsBNjSEB3
แบบฟอรม์อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน--->from
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พ.ศ. ๒๕๖๐ —–> หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ——>ประกาศ ก.พ.อ. 
กรอบการวิจัย   ——>กรอบการวิจัย

Facebook Comments